A nyereményjáték szabályzata

 

  1. A Játék időtartama

A La Môme International Kft. 2023. 08.01-től határozatlan ideig nyereményjátékot szervez, amelynek részvételi feltételeit a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: „Szabályzat”) határozza meg.

 

  1. A Játék szervezője és lebonyolítója

A Játék szervezője La Môme International Kft. (székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14. ajtó; cégjegyzékszám: 01-09-415538; adószám: 29185429-2-42.) („Szervező”).

 

  1. A Játék nyereményei

Szervező a nyereményjáték során a vásárlók közül havonta 1 db 10.000 Ft értékű, a La Môme webshopban levásárolható ajándékutalványt sorsol ki, a játékban részt vevők között. Az ajándékutalványt a hónap utolsó napján sorsoljuk ki és a következő hónap legkésőbb 5.-éig elküldjük a szerencsés nyertesnek. A nyeremény készpénzre nem váltható, viszont más személyre átruházható, tovább ajándékozható.
 

  1. A Pályázaton való részvétel feltételei

4.1. Jelen Szabályzat a 10.000 forint értékű és az abban részt vevő valamennyi, a 4.2. pontban meghatározott résztvevőre terjed ki. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a  játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen résztvevő bármely más személy terhére.

 

4.2. A Játékban az vehet részt, aki az alábbi feltételeknek megfelel: a 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes magánszemély, aki 2023.08.01. A La Môme webshopban vásárolt, majd a vásárolt termékek értékelésére felhívó La Môme hírlevélre válaszul érvényes termékleírást posztolt a La Môme webshop megadott termékoldalán/oldalain. Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, Szervező a Játékból kizárja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.

 

4.3. Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a Játékos vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel.

 

4.4. A Játékos a játékban való részvétellel elismeri, hogy a Szabályzatot megismerte és az abban meghatározott valamennyi feltételt elfogadja. A Résztvevő felel azért, hogy a játék során megadott személyes adatai a valóságnak a jelen játék teljes időtartama alatt megfeleljenek. Szervező a játék során megadott személyes adatok valótlanságából vagy hibájából eredő mindennemű felelősségét kizárja.

 

  1. A Pályázaton való részvétel menete és a nyeremény átadása

5.1. A játék kizárólag  a La Môme szervezésében érhető el.

5.2. A nyertesek azok közül kerülnek ki, akik 2023.08.01. Után, a La Môme webshopban leadott érvényes rendelésük után, a termékek értékelésére felhívó hírlevél alapján érvényes termékértékelést adnak le a La Môme webshopon. 

 

5.3. Szervező a játék során a vásárlók közül havonta 1 darab, 10.000 Forint értékű ajándékutalványt sorsol ki. A sorsolásra mindig a hónap utolsó napján kerül sor, és ebben azok a játékosok vesznek részt, akik az adott hónapban érvényes termékértékelést tettek közzé a La Môme webshopon.

 

5.4. Szervező a nyertest a vásárlás során megadott email címen és a La Môme social media csatornáin is értesíti és a 10.000 forintos ajándékutalványt szintén a megadott email címre küldi ki. 

 

  1. Adatvédelem

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a játék szervezőjének Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen https://lamome.hu/pages/adatvedelmi-tajekoztato.

 

6.1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: La Môme International Kft.

Cím: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14. ajtó

E-mail: info@lamome.hu

Web: https://lamome.hu/

Telefon: +36 30 471 3926

Adószám: 29185429-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-415538

 

6.2. Adatkezelési cél és jogalap

A Játékban történő részvétel során a Játékos a weboldalon történő regisztráció során korábban megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése: a Játékban résztvevő Játékos felhasználóneve, teljes neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe.

Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást és kapcsolattartást. Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése. A La Môme Kft. és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása. A Játék tisztességes lebonyolítása, visszaélések megakadályozása.

 

6.3. Az adatok megőrzési ideje

A játékban részt vevők adatait (mivel a játékban részt vevő személyek egyúttal a LaMôme International Kft hírleveleire is feliratkoztak) a La Môme International Kft. A alábbi adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, korlátlan ideig, vagy a résztvevők leiratkozásáig kezeli.
https://lamome.hu/pages/adatvedelmi-tajekoztato

 

  1. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (nem érvényes termékértékelés, nem megfelelő email cím megadása, vagy az email fiókhoz tartozó jogosultságok elvesztése), értesítési, vagy egyéb késedelemért a La Môme International Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a La Môme International Kft.-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A La Môme International Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a La Môme International Kft.–vel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A La Môme International Kft. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A La Môme International Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A La Môme International Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Játék során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Játékos tartozik felelősséggel. A La Môme International Kft. kizár minden felelősséget a Játékos által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Játékhoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Játékos magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában. Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a La Môme International Kft.-vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a La Môme International Kft. által megkövetelt intézkedést megtenni és a La Môme International Kft.-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a La Môme International Kft.-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

  1. Záró rendelkezések

8.1 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék kihirdetésére szolgáló kommentben. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

 

8.2 Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény igénybevételével kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azokat megpróbálja a Résztvevőkkel elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

 

8.3 A Játék használata során a Játékos internetszolgáltatójának üzletszabályzata változatlanul irányadó. A Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért a Szervező felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívül álló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

 

Budapest, 2023.08.01.