ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
(hatályos: 2023.09.15)

Korábbi ÁSZF IDE KATTINTVA

A LaMome International Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-415538; székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14. ajtó) által forgalmazott, a gyermeknevelést segítő termékek, valamint nélkülözhetetlen és kényelmi kiegészítők megjelenítésével, értékesítésével kapcsolatban.

A jelen általános szerződési és felhasználási feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) célja, hogy a www.lamome.hu online áruházban (a továbbiakban: „Webáruház”) történő vásárlásra, valamint a Webáruház üzemeltetője által kínált szolgáltatásokra irányadó szabályokat és feltételeket rögzítse.

 • A WEBÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐJE:

 • Cégnév:
  LaMome International Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14. ajtó
  Cégjegyzékszám: 01-09-415538
  Adószám: 29185429-2-42
  Statisztikai számjel: 29185429-4791-113-13.

  Bankszámlaszámok: HUF: 12010611-01769471-00100002 (Raiffeisen Bank Zrt.)

  Web: www.lamome.hu

  Ügyfélszolgálat: E-mail: shop@lamome.hu; Tel.: +36 (30) 471 3926

  A LaMome International Kft. a www.lamome.hu Webáruház működtetése során fontosnak tartja a fogyasztói jogok megfelelő érvényesülését. A fogyasztó nem mondhat le a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, vagy más, a fogyasztók számára jogot biztosító jogszabályban meghatározott jogoktól. Erre tekintettel, e Szabályzat rendelkezéseivel nem kívánjuk kizárni vagy korlátozni azokat a fogyasztói jogokat, amelyeket a kötelező jogszabályi rendelkezések biztosítanak. Kétség esetén az adott rendelkezést a fogyasztó javára kell értelmezni. Abban az esetben, ha a jelen ÁSZF a fenti jogszabályoknak mégis ellentmondana, a jogszabályok elsőbbséget élveznek, és az Eladó ezeket köteles alkalmazni.

 • ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
  1. A Webáruház használatához szükséges, hogy az Ügyfél által használat végberendezések és az infokommunikációs technológiai (IT) rendszer megfeleljenek a Műszaki Követelményeknek.

  2. A jelen ÁSZF hatálya azokra a fogyasztónak minősülő és fogyasztónak nem minősülő ügyfelekre terjed ki, akik a Webáruházat, illetőleg az elektronikus szolgáltatásokat használják vagy az adásvételi szerződést megkötik, (kivéve az ÁSZF XV. pontját, amely kizárólag nem fogyasztó ügyfeleknek szól).

  3. A jelen ÁSZF elfogadása önkéntes, ugyanakkor a Fiók létrehozásához, az üzemeltető általi szolgáltatások igénybevételéhez, valamint a megrendelés leadásához szükséges. Amennyiben az Ügyfél a Webáruház bármely elemének használatát megkezdi, a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

  4. A Webáruházban bemutatott információk, illetve az egyéb távollévők közötti eszközökkel történő megrendelések esetén az ÁSZF VI. pontjában említett javasolt adásvételi szerződés tartalmát megerősítő elektronikus üzenet az Eladó által az Ügyfélnek küldött ajánlattételre vonatkozó felhívásként értelmezendő, nem pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezései szerinti ajánlatként.

  5. A jelen ÁSZF további részében az alábbiakban felsorolt kifejezéseket – a használatukkal kapcsolatban adott eltérő definíció hiányában – az alábbiak szerint kell értelmezni:

   1. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS: a Polgári Törvénykönyv szerinti, értékesítésre irányuló megállapodás, melynek alapján az Eladó az Ügyfélnek, az ár és egyéb, a jelen ÁSZF-ben kifejezetten nevesített díjak – ideértve a szállítási költségeket is – megfizetése ellenében termékeket ad el. Az Ügyfél és az Eladó távollévők közötti eszközök használatával köti meg az adásvételi szerződést, miután az Eladó a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint elfogadta a megrendelést.

   2. ÁR: a HUF-ban vagy más pénznemben meghatározott értékű bruttó (adókkal növelt érték), melyet az Ügyfél az Eladónak a termék tulajdonjogának megszerzéséért fizet az adásvételi szerződés szerint. Ha a promóciós feltételek másként nem jelzik, az ár nem tartalmazza a szállítási költségeket.

   3. ELADÓ: a LaMome International Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14. ajtó; cégjegyzékszám: 01-09-415538; adószám: 29185429-2-42; statisztikai számjel: 29185429-4791-113-13.; elektronikus kézbesítési címe: shop@lamome.hu; hivatalos elektronikus elérhetőség: 29185429#cegkapu; Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-415538; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) mint Magyarországon bejegyzett, működő gazdasági társaság.

   4. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁS: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti, az Eladó részéről az Ügyfélnek nyújtott elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtás a Webáruházban. Amennyiben a szolgáltatásokat az Eladóval együttműködő személyek biztosítják, az e szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályokat az e személyek szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabályai határozzák meg.

   5. FELHASZNÁLÓNÉV: az Ügyfélnek a Webáruházban, Fiók létrehozása során megadott e-mail címe.

   6. FIÓK: az Ügyfél által megadott egyedi névvel (felhasználó név) és jelszóval ellátott elektronikus szolgáltatás, amely az Eladó ITC rendszerében tárolt források alapján az Ügyfél számára lehetővé teszi további funkciók / szolgáltatások használatát. A Fiók a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében az Ügyfélnek nyújtott digitális szolgáltatás. Az Ügyfél a felhasználónévvel és a jelszóval hozzáférést kap a fiókhoz. Az Ügyfél a Webáruházban történő regisztráció után jelentkezik be a fiókjába. A fiók lehetővé teszi az Ügyfél címadatainak tárolását és mentését a termékek házhozszállításához, a rendelés állapotának nyomon követését, a rendelési előzményekhez és az Eladó által nyújtott egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

   7. FOGYASZTÓ: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény alapján fogyasztónak minősülő természetes személy.

   8. FOGYASZTÓI JOGOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény.

   9. HÍRLEVÉL: elektronikus szolgáltatás, amely lehetővé teszi valamennyi Ügyfél számára, hogy automatikusan megkapja az Eladótól a termékekre és a Webáruházra vonatkozó ciklikus információkat, ideértve – az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén – az Ügyfél e-mail címére elküldött új és különleges ajánlatokat. A hírlevél Eladó általi szolgáltatásának egyes feltételeit a Webáruház részeként rendelkezésre bocsátott külön rendelkezések tartalmazzák.

   10. JELSZÓ: a fiókba történő belépéshez szükséges alfanumerikus karaktersor, amelyet az Ügyfél a Fiók létrehozásakor ad meg. Az Ügyfél a Jelszavakat köteles szigorúan bizalmasan kezelni (nem oszthatja meg harmadik féllel). Az Eladó többszöri lehetőséget biztosít az Ügyfélnek a jelszó megváltoztatására.

   11. KOSÁR: a Webáruházat használó Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás, amely lehetővé teszi egy vagy több termék rendelését, külön megállapodások alapján járó árcsökkenést eredményező kódok beütését, az egyes termékeknek és termékek összesített árának (beleértve a szállítási költségeket is) és a termékek várható szállítási határidejének megjelenítését. A Kosár összegyűjti az Ügyfél által az adásvételi szerződés megkötésére benyújtott ajánlatokat, azaz egy megrendelésen belül több ajánlat is benyújtható az adásvételi szerződés megkötésére.

   12. MEGRENDELÉS: az Ügyfél azon szándéknyilatkozata, hogy távértékesítési eszközök alkalmazásával megkösse a távértékesítési megállapodást, megjelölve azokat a Termékeket, amelyekre vonatkozóan az Ügyfél eljuttatja az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos ajánlatát és az Ügyfélnek az adásvételi szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatait. Eladó az egyes termékek megrendelését az Ügyfél független ajánlataként kezeli az adásvételi szerződés megkötésére. Egy megrendeléshez egy szám rendelhető, és minden ajánlatot párhuzamosan futtat az Eladó. A megrendelés elfogadása az adásvételi szerződés megkötését jelenti.

   13. MUNKANAP: egy nap hétfőtől péntekig, a munkaszüneti napok kivételével, illetve szombat vagy vasárnap, amennyiben azt az illetékes állami szerv munkanapnak nyilvánítja.

   14. MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK: az Eladó által használt IKT-rendszerrel való együttműködésre vonatkozó minimális műszaki követelmények, azaz: 

    (1) számítógép, laptop vagy más internetes hozzáféréssel rendelkező multimédiás eszköz;

    (2) az elektronikus levelezéshez való hozzáférés;

    (3) web böngésző: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, stb.;

    (4) javasolt minimális felbontás: 1024x768;

    (5) sütik és Javascript engedélyezése az Ügyfél böngészőjében;

    (6) ha az Adásvételi Szerződés megkötésére telefonon kerül sor, mobileszköz-operációs rendszer: Android, iOS, stb.;

    Az adásvételi szerződés megkötése érdekében az Ügyfél vállalja, hogy érvényes, aktív e-mail címet tart fenn, valamint billentyűzetet vagy más mutatóeszközt biztosít az elektronikus formák helyes kitöltéséhez

   15. PARTNER: a Termék értékesítésére vonatkozó ajánlatot meghatározó/közzétevő harmadik személy. Egy adott Termék adatlapján található információkat, azaz a termék/szolgáltatás lehetséges tartalmát, feltételeit minden esetben a Partner határozza meg. Ezen adatlap hiányosságáért, illetve a Partner üzleti magatartásáért az Eladó felelősséget nem vállal, a felelősségét kifejezetten kizárja, melyet az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz.POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

   16. PROMÓCIÓK: a Webáruház szabályzata által szabályozott különféle értékesítési vagy szolgáltatásnyújtási feltételek, amelyeket az Eladó meghatározott feltételek szerint javasol egy meghatározott időtartamra az Ügyfélnek, mint például az ár vagy a szállítási költségek csökkentése.

   17. BELÉPÉS/REGISZTRÁCIÓ: a Webáruház főoldalának jobb felső sarkában található „Belépés” gombra kattintva, az Ügyfél, felhasználónevének és jelszavának megadásával, bejelentkezhet a Webáruházban létrehozott fiókjába. Amennyiben saját fiókot korábban nem hozott létre, ugyanezen felugró ablakban, a „Fiók létrehozása” gombra kattintással tudja azt megtenni. A fiók létrehozásához a vezeték- és keresztnév, e-mail cím, valamint jelszó megadása szükséges, mely a beküldés gombra kattintással véglegesíthető. A regisztrációról a Webáruház üzemeltetője a megadott e-mail címen azonnal tájékoztatja az Ügyfelet. A belépéssel egyidőben, valamint a regisztráció megküldésével az Ügyfél elfogadja a jelen dokumentumban szereplő általános szerződési és felhasználási feltételeket.

   18. TARTALOM: szöveges, grafikai vagy multimédiás elemek (pl. termékinformáció, termékfotók, promóciós videók, leírások, megjegyzések), beleértve a szerzői jogi törvény értelmében vett alkotásokat, valamint a természetes személyek arcképét, amelyeket az Eladó vagy az Eladó szerződő partnerei tesznek közzé vagy terjesztenek a Webáruház használatakor.

   19. TERMÉK/ÁRU: a Webáruházban elérhető olyan ingóság, amely az ár megfizetése ellenében az Ügyfél és az Eladó közötti adásvételi szerződés tárgyát képezi. A Webáruházban bemutatott valamennyi termék teljesen új.

   20. ÜGYFÉL: (1) természetes személy, vagy a jogosult személy nevében eljáró meghatalmazott; (2) jogi személy; vagy (3) jogi személyiség nélküli szervezet. 

    Amennyiben az Ügyfél korlátozott cselekvőképességű természetes személy, vállalja, hogy az adásvételi szerződés megkötéséhez beszerzi és az Eladó kérésére átadja törvényes képviselőjének jogilag megalapozott hozzájárulását; a Webáruházban megkötött adásvételi szerződések főszabály szerint a mindennapi élet szokványos ügyleteiből fakadó megállapodások.

   21. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: az Eladó ügyfélszolgálati központja munkanapokon, a Webáruház "Kapcsolat" füle alatt feltüntetett időpontokban, telefonszámon és e-mail címen keresztül az Ügyfélnek információt nyújt a Webáruház működéséről, ideértve a termékeket, az aktuális promóciókat és a jelen ÁSZF szabályait is.

   22. WEBÁRUHÁZ: a www.lamome.hu internetes címen elérhető, összekapcsolt weboldalak rendszeréből álló olyan platform, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy megrendeléseket adjon le. A Webáruház az Eladó által működtetett és nyújtott szolgáltatásokat tartalmaz.

    1. A jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződések nyelve magyar, azok nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, ezért azokat az Eladó nem iktatja, és azok utóbb nem hozzáférhetőek.

    2. Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy Eladó bármikor jogosult a jelen Szabályzat rendelkezéseinek módosítására. A módosításról, annak hatálybalépését megelőzően legalább 14 (tizennégy) nappal, rövid felhívás formájában a Webáruház felületén, valamint – regisztrált felhasználó esetében - elektronikus levél (e-mail) útján is tájékoztatja az Ügyfeleket.

     Az Ügyfél, a módosítás hatálybalépését követően, bármely szolgáltatásrész használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

     A Webáruház nyújtotta szolgáltatások működésével összefüggő valamennyi tájékoztatás (pl.: a nyereményjáték szabályzat, stb.), valamint a jelen ÁSZF-hez kapcsolódó egyéb dokumentumok (pl.: mellékletek, Adatkezelési tájékoztató) a jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezik és irányadóak valamennyi Ügyfélre nézve.

    3. Bármely, a Webáruháztól eltérő honlap (Facebook, Google, stb.) esetében az Eladó kapcsolódó szolgáltatására az adott honlapon közzétett szabályzatok és feltételek (is) alkalmazandóak. Ugyanakkor, abban az esetben, ha ezen szabályzatok a jelen ÁSZF-fel ellentétes rendelkezéseket tartalmaznak, a jelen Szabályzat tartalma tekintendő irányadónak és érvényesnek az Eladó által nyújtott szolgáltatásra vonatkozóan.
 • REGISZTRÁCIÓ
  1. A Webáruházban történő vásárláshoz az Ügyfélnek nem kötelező regisztrálnia a honlapon, a regisztrációs űrlap kitöltése nélkül is lehetősége van a megrendelések elküldésére. Amennyiben az Ügyfél mégis a regisztráció mellett dönt, a regisztrációs űrlap kitöltésével elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Szabályzatot elolvasta és az azokban foglaltakkal egyetért. Amennyiben regisztrációra - a megrendelés leadását megelőzően - nem kerül sor, a megrendelés véglegesítésével, a megrendelt termék(ek) ellenértékének megfizetésével, a termék egyszeri átvételével, valamint a megrendeléskor bejelölhető “ÁSZF és Adatkezelési Szabályzat” megismeréséről és elfogadásáról szóló doboz megjelölésével igazolja az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat megismerését, valamint annak elfogadását.

  2. A regisztrációhoz az Ügyfélnek az alábbi adatokat szükséges megadnia:
   • Vezetéknév
   • Keresztnév
   • E-mail cím
   • Jelszó

  3. A regisztrációról a Webáruház üzemeltetője a megadott e-mail címen azonnal tájékoztatja az Ügyfelet. A belépéssel egyidőben, valamint a regisztráció megküldésével az Ügyfél elfogadja a jelen dokumentumban szereplő általános szerződési és felhasználási feltételeket.

  4. A regisztrációval létrehozott fiókjában az Ügyfél megismerheti a profiljához kapcsolódó információkat, szerkesztheti adatait, szállítási címet állíthat be a profiljához, valamint megismerheti korábbi rendeléseinek listáját.

  5. Amennyiben az Ügyfél a regisztráció során nem rögzítette szállítási és számlázási adatait, az első megrendelésének leadása során azok közlése - a megrendelésről szóló számla kiállításához – elengedhetetlen. Számlázási és szállítási adatai alatt az Ügyfél az alábbiakat köteles az Eladó számára megadni:

   • Természetes személy vezeték- és keresztneve / Cégnév
   • Adószám (amennyiben cég nevében vásárol)
   • Utca, házszám, épület, emelet
   • Irányítószám;
   • Város
  Az Ügyfél – későbbi vásárlásainak gördülékenyebbé tétele érdekében – a fentiekben felsorolt szállítási és számlázási adatait elmentheti.
  A regisztrációval az Ügyfél kijelenti, hogy cselekvőképes, a rendelések megtételére jogosult. A regisztráció során megadott adatait az Eladó, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint megőrzi, azt harmadik személyeknek nem szolgáltatja ki. A rendelés teljesítése során megadott adatai, kizárólag a szállítás lehető legpontosabb teljesítése érdekében, célhoz kötötten kerülnek átadásra a szállító részére.

   

 • ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK A WEBÁRUHÁZBAN
  1. Eladó elektronikus szolgáltatásainak célja a Partnerei termékeinek összegyűjtött megjelenítése, az Ügyfelek termékekkel kapcsolatos tájékoztatása, valamint a Webáruházban megjelenített termékek forgalmazása, az Ügyfelek részére történő értékesítése.

  2. Eladó a Webáruházban a következő Elektronikus Szolgáltatásokat biztosítja az Ügyfeleknek:

   1. a Fiók
    Eladó a fiókot létrehozó Ügyfeleknek a Webáruházban továbbá biztosítja a következő szolgáltatásokat:

    az Ügyfél munkamenetének a fiókba történő bejelentkezés után történő fenntartása (böngészővel);

    a fiók segítségével a megrendelési előzmények tárolása és / vagy elkészítése az Ügyfél számára.

  Az Ügyfél a fiók használatát az alábbi lépések együttes elvégzése után tudja megkezdeni:

    • a regisztrációs űrlap kitöltése és az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadása;
    • a „Beküldés” mezőre történő kattintás;

  A szolgáltatási szerződés akkor jön létre, amikor megérkezik az Eladó megerősítése az Ügyfél által - a regisztrációs folyamat során - megadott e-mail címre a vásárlói fiókjának létrehozásáról. Az Eladó a fiókot határozatlan időre, térítésmentesen biztosítja az Ügyfél számára. Az Ügyfél bármikor, indokolás nélkül kérheti az Eladótól a fiókjának törlését. A kérelmet e-mailen a shop@lamome.hu címre vagy postai úton a következő címre kell elküldenie: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14. ajtó

  2. az Ügyfelek részére a Webáruházban található tartalmak megtekintésének lehetővé tétele

  A Weboldal megnyitásával az Ügyfél a főoldalra kerül, ahol megismerheti az Eladó LaMôme szolgáltatásával kapcsolatos tájékoztatóját, az aktuális híreit, valamint a kiemelt, különleges ajánlatait. A weboldal felső részén több fő menüpont közül választhat (Termékeink, Róluk, Blog, Kapcsolat, Akciók), melyek további alpontok megnyitását teszik lehetővé a honlapra látogatók számára, melyek alatt az Eladó szolgáltatásával kapcsolatos valamennyi tartalom korlátozásmentesen megismerhető.

  3. a termékkereső szolgáltatás üzemeltetése

  A termékkereső szolgáltatás a weboldal jobb felső sarkában, a nagyitó ikonra történő kattintással érhető el, mellyel a termékek nevében fellelhető kulcsszavak begépelése útján nyílik lehetőség irányított keresésre.

  3. a kívánságlista szolgáltatás üzemeltetése

  A Webáruházban kínált egyes termékek adatlapján, a „Kívánságlistához adom” gombra való kattintással az Ügyfél elhelyezheti a számára érdekes termékeket a kívánságlistáján, ahol a Webáruház összegyűjti és tárolja a kiválasztott termékek listáját.

  4. az Ügyfelek részére a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerinti megrendelések leadásának, valamint az Adásvételi Szerződés megkötésének lehetővé tétele

  Az Eladó által kínált termékek listája a Webáruház felső részén található „Termékeink” menüpontra történő kattintással érhetőek el.

  Egy tetszőleges alpont megnyitásával az Ügyfél a termékeket összesítő oldalra kerül, ahol képekkel illusztrálva ismerheti meg azokat. A számára érdekes termék képére vagy elnevezésére kattintással a termék adatlapjára kerül, ahol megismerheti annak egységárát, leírását (jellemzőit), az arról alkotott vásárlói véleményeket és a szállítására irányadó információkat. Amennyiben az Ügyfél a termék megvásárlása mellett dönt, a szükséges mennyiség kiválasztása után, a terméket a „Kosárba rakom” gombra kattintással helyezheti a kosárba. A gombra való kattintással a weboldal tájékoztatja a termék kosárba helyezéséről, valamint a felugró ablakban felkínálja a vásárlás folytatásának, illetve a kosár tartalmához való áttérés lehetőségét.

  A kosár szolgáltatásaival kapcsolatos szabályok a következő f) pontban ismerhetőek meg.

  Az Ügyfél vásárlási/megrendelési szándékát a kosár felületén tudja megerősíteni. Az Adásvételi Szerződés megkötésének feltételeit a VI. pont tartalmazza, ugyanakkor ahhoz elengedhetetlen a jelen ÁSZF szabályainak, valamint az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek elfogadása, melyet az Ügyfél tudomásul vesz és elfogad.

  5. az Ügyfelek részére Kosár szolgáltatásainak nyújtása

  A kosár szolgáltatás a weboldal jobb felső sarkában, a bevásárlókosár ikonra kattintással érhető el. A kosár használata abban a pillanatban kezdődik, amikor az Ügyfél hozzáadja az első terméket a kosárhoz.

  Az Eladó a kosarat ingyenes és egyszeri jelleggel nyújtja, a kosár kiürül, ha az Ügyfél a megrendelését véglegesíti és a megrendelést teljesítik, vagy amikor az Ügyfél ezt megelőzően törli az abban elhelyezett termékeket kosarából, illetve visszavonja megrendelését. Az egyes termékek kosárban való elhelyezése nem jelenti azok – fizetési kötelezettséggel járó – megrendelését, az Ügyfél bármikor dönthet úgy, hogy az adott termék(ek)et nem vagy nem az elhelyezett mennyiségben vásárolja meg.

   A kosár az ügyfél által kiválasztott termékekre vonatkozó információkat (az egyes termékek egységárát, az arra vonatkozó kedvezményt, a kosár összesítését, a részösszeget) tartalmazza, de nem biztosítja az Ügyfél által kiválasztott termékek későbbi elérhetőségét annak érdekében, hogy az Ügyfél később megrendelést adjon le ezekre. Amikor a fiókba bejelentkezett Ügyfelek a kosarat használják, a kosár tartalma szinkronizálódik a fiókkal. A kosárban feltüntetett egységárak és a részösszeg már tartalmazza a termékre irányadó adó (ÁFA) összegét (bruttó érték).

  Az Ügyfél a megrendelés összesítő alatt látja azt a részösszeget, melyet az adott termékek ellenértékeként, az Adásvételi Szerződés megkötésével az Eladó részére meg kell fizetnie. Amennyiben az Ügyfél a termékek böngészéséhez nem kíván visszatérni és elhatározta a kosárba helyezett áru(k) megvásárlását, megrendelését a „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával véglegesítheti.

  A pénztárban az Ügyfélnek meg kell adnia szállítási és számlázási adatait (ha azokat korábban nem rögzítette a fiókjában), kedvezménykódját (amennyiben ilyennel rendelkezik), továbbá ki kell választania a kívánt szállítási és fizetési módot. A szállítási költség összege ezen a ponton adódik hozzá a megrendelés részösszegéhez.

  A piros csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező, anélkül az Ügyfél továbblépni nem tud a felületről. Az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a pontatlan adatok szolgáltatása miatt bekövetkező késedelmes szállításért vagy a kiszállítás meghiúsulásáért az Eladó és annak Partnere nem vállalnak felelősséget. Fontos továbbá, hogy az Ügyfél által megadott levelezési cím (e-mail) működő és érvényes legyen!

  Vásárlási szándékának végleges rögzítése előtt, az Ügyfélnek lehetősége van a megrendelésének áttekintésére. Ha az összegzés során minden adatot rendben talál, a „Rendelés elküldése” gombra kattintással tudja továbbítani megrendelését az Eladó részére, mely fizetési kötelezettséggel járó megrendelést jelent, az Adásvételi Szerződés a felek között megkötésre kerül.

  6. Hírlevél

  A szolgáltatás lehetővé teszi valamennyi Ügyfél számára, hogy automatikusan megkapja az Eladótól a termékekre és a Webáruházra vonatkozó ciklikus információkat, ideértve – az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén – az Ügyfél e-mail címére elküldött exkluzív és különleges ajánlatokat, speciális kedvezményeket.

  Az Ügyfél ezen szolgáltatás iránti igényét a weboldal bal szélén, középtájon található „Hírlevél feliratkozás” feliratra kattintással tudja kifejezésre juttatni, melyet követően, a felugró ablakban meg kell adnia működő, érvényes e-mail címét. A hírlevél-rendszerbe történő bekerülést az Ügyfél a „Nem maradok le” gombra kattintással tudja megerősíteni.

  Az Ügyfél bármikor dönthet úgy, hogy a hírlevél szolgáltatásról leiratkozik, mely szándékát a hírlevél alján található linkre való lekattintással, illetve az Eladónak küldött elektronikus vagy postai levél útján tud megtenni.

  7. az Ügyfelek részére véleménynyilvánítására felület biztosítása

  A véleménynyilvánítás keretében az Ügyfeleknek lehetőségük nyílik - a jelen ÁSZF szabályai szerint - értékelést, véleményt közzétenni az általuk korábban megvásárolt termékek vonatkozásában a Webáruház felületén.

  Az erre rendszerezett felület, az egyes termékek adatlapján, a lap alja felé görgetve, az „Értékelések” gombra kattintással érhető el, ahol az Ügyfél nevének, e-mail címének, értékelésének és a legfeljebb 1.500 karakterből álló véleményének megosztásával tud tartalmat közzétenni.

  Az Ügyfél – jelen ÁSZF elfogadásával - kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a felhasználói tartalmakra vonatkozó szabályokat. Az Eladó csupán akkor ellenőrzi az Ügyfelek által közzétett véleményeket, ha azok tartalmára kifejezeten felhívják a figyelmét. Ebben az esetben ugyanakkor, az Eladó a rendelkezésére álló információk alapján mérlegeli az ügy összes körülményét, és szabadon dönthet a vitatott tartalmú értékelés eltávolításáról.

  8. Ügyfélszolgálat

  Az Eladó elvárja munkatársaitól és Partnereitől, hogy az Ügyfelek számára magas színvonalú szolgáltatást nyújtsanak, a velük folytatott kommunikáció minden esetben udvarias és segítőkész legyen, továbbá, hogy a Partner által az oldalon megjelenített információk folyamatosan naprakészek legyenek, a valóságnak megfeleljenek.

  Amennyiben az Ügyfeleknek az Eladó szolgáltatásaival összefüggésben bármilyen észrevételük, kérdésük merül fel, lehetőségük nyílik az ügyfélszolgálathoz fordulni a fent megjelölt elérhetőségeken. Az ügyfélszolgálat munkatársai rövid határidőn belül felveszik a kapcsolatot az Ügyféllel és segítenek a feltett kérdések megválaszolásában.

  9. Eladó biztosítja Ügyfeleinek az adatbeviteli hibákból, vagy félrekattintási okokból bekövetkező hibák kijavításának lehetőségét oly módon, hogy a böngésző „vissza” gombjának megnyomásával a szövegbevitel korábbi állapotára tér vissza. Ezen felül a rendelés összesítésekor az Ügyfél áttekintheti és megváltoztathatja a bevitt adatokat, értékeket.

  3. Az Eladó szolgáltatásainak magas szintű biztosítása érdekében az Ügyfél köteles különösen:

  1. a megrendelésben, a regisztrációs űrlapokban, valamint a fiók létrehozása során kizárólag a valós, naprakész és valamennyi szükséges információt tartalmazó adatát megadni;

  2. haladéktalanul frissíteni az Eladó Ügyfele által a Szolgáltatási Szerződés vagy az Adásvételi Szerződés megkötésére vonatkozóan nyújtott adatokat, beleértve a személyes adatokat is, különösen, amennyiben azok a megfelelő teljesítés érdekében szükségesek; az Ügyfél, a fiókban rendelkezésre álló opciók használatával bármikor megváltoztathatja a fiók beállítása során megadott adatokat;

  3. az Eladó által rendelkezésre bocsátott szolgáltatásokat és funkciókat oly módon köteles használni, hogy az ne zavarja az Eladó vagy a Webáruház működését;

  4. az Eladó által rendelkezésre bocsátott szolgáltatásokat és funkciókat az alkalmazandó jogszabályok és előírások rendelkezéseivel, valamint a társadalmi együttélés szabályaival összhangban köteles használni;

  5. az Eladó által rendelkezésre bocsátott szolgáltatásokat és funkciókat olyan módon használni, hogy ne zavarja a többi Ügyfelet és az Eladót;

  6. az Ügyfél és az Eladó által megállapított ár és egyéb költségek teljes összegét időben megfizetni;

  7. a megrendelés alapján a szállítási és fizetési mód kiválasztásával a megrendelt árut időben átvenni;

  8. tartózkodni a Webáruházban a jogszabályok által tiltott tartalom, különösen a harmadik felek szerzői jogait vagy személyes jogait sértő tartalom megosztásától;

  9. tartózkodni az alábbi magatartásoktól:
  • nem kívánt kereskedelmi információk eljuttatása vagy forgalomba hozatala a Webáruházban, vagy bármilyen tartalom közzététele, amely sérti a jogszabályokat (a tiltott tartalom közzétételének tilalma);
  • az Eladó által biztosított tartalom, különösen a Webáruházban található árak vagy termékleírások jogosulatlan módosítása.
  4. Eladó fenntartja a jogot, hogy a Webáruház bármely tartalmi elemét előzetes figyelmeztetés és hozzájárulás nélkül módosítsa, megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

   

  • MEGRENDELÉS ÉS VISSZAIGAZOLÁS
  1. A LaMome International Kft. – az Ügyfelei megrendelése alapján – a mindenkor érvényes terméklistájában szereplő áruk (termékek) beszerzését, azoknak a megjelölt átvételi pontra vagy az Ügyfél mint megrendelő által meghatározott címre történő leszállítását/leszállíttatását, valamint a termékek vételárának megfizetése ellenében azok tulajdonjogának átruházását vállalja.

  2. A Webáruházban kínált termékek a Webáruházon vagy az Eladó ügyfélszolgálatán keresztül rendelhetőek meg. A megrendelés beérkezését a rendszer automatikusan, azonnal visszaigazolja a Webáruház internetes felületén. Ezt követően az Eladó 48 órán belül visszaigazolást küld a megrendelés beérkezéséről az Ügyfél által megadott e-mail címre. Az e-mailben az Eladó összegzi a megrendelést, rögzíti a termék beazonosításához szükséges adatokat, a megrendelés egyedi azonosító számát, tájékoztat a szállítás módjáról és várható időpontjáról, stb.

   Amennyiben a fentiekben körülírt visszaigazoló e-mail a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg az Ügyfél levelező rendszerébe, mentesül a felek között létrejött szerződés által meghatározott kötelezettségei alól.

  3. A megrendelés visszaigazolásban nem részletezett szerződéses feltételek tekintetében a jelen ÁSZF szabályai az irányadók, vagyis a jelen Szabályzat maradéktalanul az Eladó és az Ügyfél között létrejövő szerződés részét képezi. Eladó a jelen ÁSZF feltételeitől kizárólag az Ügyfél előzetes tájékoztatás és annak az eltéréshez való hozzájárulása esetén térhet el. A megrendelés visszaigazolás és a jelen ÁSZF rendelkezései közötti eltérés esetén a visszaigazolásban foglalt feltételek az irányadóak a felek jogviszonyára.

  4. A megrendelések feldolgozása és kiszállítása jellemzően hétköznapokon reggel 8:00 óra és délután 17:00 óra között történik, de csúcsidőszakban, vagy egyéb előre nem látható, vagy az Eladótól független körülmények esetén, ettől eltérések előfordulhatnak.

  5. Eladó a megrendelt termékek futárszolgálat részére történő átadásáról ugyancsak tájékoztató e-mailt küld az Ügyfél számára.

  6. Az Ügyfél a korábbi megrendeléseit a „Profilom” menüpontban, a „Korábbi rendelések” alcím alatt tekintheti meg és kezelheti azokat.

  7. Eladó az írásbeli megrendelés-visszaigazolásban részletezett feltételekkel vállalja teljesíteni az adásvételt. Felek között a teljesítésre vonatkozó kötelezettség az Eladó részéről – a Vevő megrendelésére vonatkozóan – küldött írásbeli visszaigazolással és a termék vételárának kiegyenlítésével jön létre. Amennyiben az Ügyfél a visszaigazolás tartalmával bármilyen okból kifolyólag nem ért egyet, úgy azt az Eladó székhelyére vagy elektronikus levelezési címére (shop@lamome.hu), 24 órán belül, megküldött írásbeli nyilatkozatában kifogásolhatja (nyilatkozattétel).

   A nyilatkozattétel elmulasztása az Ügyfél részéről a visszaigazolás elfogadását, vagyis az adásvételi szerződés - visszaigazolásban rögzített feltételekkel történő - létrejöttét jelenti. Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a Webáruházban bármilyen technikai ok folytán bekövetkező hiba miatt tévesen megjelenő árakat legkésőbb a megrendelés visszaigazolásban helyesbítse, melyet az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz.

  8. Eladó továbbá fenntartja magának a jogot arra, hogy a megrendelés beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága iránt kétségei merülnek fel vagy az adatok értelmezhetetlenek, a megrendelést érvénytelennek minősítse. A megrendelés, annak jóváhagyása után, elektronikusan már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a vásárló az Eladó Weboldalán feltüntetett elektronikus levelezési címén és telefonszámán jelentheti be a megrendelés visszaigazolásától számított 24 órán belül.
 • AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI

  1. A szolgáltatás főbb jellemzői, beleértve a szolgáltatás tárgyát és az Ügyféllel való kommunikáció módját, az egyes Termékek oldalán találhatók.

  2. Eladó a következő módokon biztosítja a termékek megrendelésének lehetőségét:
   1. a Webáruházban;

  3. A nyújtott szolgáltatások fejlesztésének részeként az Eladó további módjait vezetheti be a megrendelések távollévők közötti eszközök használatával történő leadására az itt leírt feltételeknek megfelelően.

  4. Az Ügyfél és az Eladó közötti Adásvételi Szerződés megkötése az Ügyfél megrendelésének benyújtása, valamint annak Eladó általi írásbeli visszaigazolása után történik meg.

  5. Az Ügyfél a következők szerint adhat le megrendelést a Webáruházon keresztül (részben megismételve a korábban írtakat):

   1. Az Ügyfél hozzáadja a kiválasztott termék(ek)et a kosárhoz, majd továbblép megrendelő űrlaphoz.

   2. A fiókkal rendelkező Ügyfél a megrendelőlapon megerősíti az Adásvételi Szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatait. Az a vásárló, aki nem rendelkezik a Webáruházban fiókkal, köteles önállóan kitölteni a megrendelési űrlapot az Adásvételi Szerződés megkötéséhez és végrehajtásához szükséges adataival. Az elavult vagy pontatlan adatok benyújtása megakadályozhatja a szerződés teljesítését.

   3. A megrendelőlapon az Ügyfél III/5. pontban felsorolt személyes adatainak, valamint az Adásvételi Szerződés részleteinek feltüntetése szükséges (ideértve: a termék(ek), a termék(ek) mennyisége, típusa, a termék szállításának helye és módja, a fizetési mód.

   4. Az Ügyfél kiválasztja az Eladó által rendelkezésre bocsátott szállítási módok egyikét.

   5. Az Ügyfél kiválaszthatja az ár és a szerződés teljesítésének minden egyéb, a rendelési űrlapon feltüntetett költségének fizetési módozatát.

   6. Az Ügyfél az Eladónak megrendelést küld az erre a célra kialakított Webáruház funkció segítségével („Rendelés elküldése” gomb), ami az Ügyfélre nézve fizetési kötelezettséget keletkeztet, amennyiben az Eladó a Megrendelést visszaigazolja. Ha az Ügyfél nem rendelkezik fiókkal, és korábban nem fogadta el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, akkor a megrendelés véglegesítéséhez köteles a Szabályzat elfogadására.

   7. A „Rendelés elküldése” gomb megnyomásáig az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy a termékeket a megrendelő lapon manuálisan módosítsa egy adott elem kosárhoz való hozzáadásával vagy onnan történő eltávolításával.

  6. Az Eladó e-mailen értesítheti az Ügyfelet a megrendelés státuszáról.

  7. Az Eladó arra törekszik, hogy biztosítsa valamennyi, a Webáruház kínálatában szereplő termék elérhetőségét és az Adásvételi Szerződés teljesítését. Abban az esetben, ha a teljesítés lehetetlenné válik, a Ptk. vonatkozó rendelkezései (különös tekintettel annak, a szerződés teljesítésének lehetetlenülésére vonatkozó [6:179. – 6:182. §] rendelkezései) irányadóak.

  8. A megrendelés összértéke magában foglalja a termék árát, a szállítási költséget és az Ügyfél által kiválasztott, opcionális szolgáltatások egyéb költségeit. Az Eladó saját belátása szerint meghatározhatja azt a minimális küszöbértékű megrendelést, amely felett a szállítást ingyenesen biztosítja. A megrendelés benyújtását megelőzően, az Ügyfelet tájékoztatni kell a megrendelés tárgyát képező termék teljes bruttó áráról (beleértve az adókat), valamint a szállítási költségekről.

  9. A Webáruházban érvényes promóciók, kedvezmények főszabály szerint nem vonhatók össze, kivéve, ha az adott különleges ajánlat kifejezetten másként rendelkezik.

   

 • A TERMÉKEK ÁRA ÉS A VÉTELÁR TELJESÍTÉSE
 •  

  1. A termékek vételárát az Eladó Webáruházban elérhető mindenkori katalógusa (terméklistája) tartalmazza. Az Eladó termékeihez kapcsolódó aktuális árak megismerése minden esetben az Ügyfél kötelezettsége.

  2. Szerződő felek az adásvétel tárgyát képező termék(ek) vételárát a Webáruház mindenkori terméklistájában, az Adásvételi Szerződésben, a megrendelés visszaigazolásban, számlában vagy egyéb megállapodásban rögzítik. A jogügyletet a felek a megállapodásuk szerinti pénznemben, de főszabály szerint a mindenkori magyar fizetőeszköznek megfelelő pénznemben kötik meg egymással, a vételárat bruttó (nettó vételár ÁFÁ-val növelt értéke) összegben határozzák meg.

  3. Az áru megvásárlásával kapcsolatban minden esetben számla kerül kiállításra, melyet az Eladó a termék(ek) megrendelésének visszaigazolásával egyidejűleg megküld e-mailben az Ügyfélnek. A felek eltérő megállapodása hiányában, a termék(ek) teljes vételárának megfizetése a megrendeléssel egyidejűleg esedékes.

  4. Eladó többféle fizetési módot kínál Ügyfelei számára, így többek között:

   1. Készpénzes vagy bankkártyás fizetés (a futárszolgálattól függően) a csomag kézbesítésekor (utánvét)

    Az utánvéttel történő fizetés esetén az Ügyfél az Eladó partnereként közreműködő futárszolgálat munkatársának fizeti meg a megrendelt termék(ek) vételárát. Ebben az esetben a futár csak a termék vételárának hiánytalan megfizetése után köteles a megrendelt áru átadására. Az Eladó megbízásából közreműködő futárszolgálat mindaddig megtagadhatja a termék(ek)nek Ügyfél részére történő átadását, amíg a vételár maradéktalanul kiegyenlítésre nem kerül.

    Az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy az utánvéttel történő szállítás esetén a futárszolgálat többletdíjat számíthat fel, melynek megfizetése ugyancsak az Ügyfélre hárul.

    Amennyiben az Ügyfél az utánvételes megrendelését bankkártyával kívánja rendezni a futárszolgálat irányába, javasoljuk az ügyfélszolgálatunkon való tájékozódást arról, hogy a csomag kézbesítésével megbízott partner biztosít-e lehetőséget a bankkártyás fizetésre.

    Az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az utánvételes megrendelés esetén, az át nem vett csomag(ok) visszaszállításával járó többletköltségeket megtéríti az Eladó számára. Amennyiben az Ügyfél a csomag(ok) újbóli kiszállítását kéri az Eladótól, arra az Eladó kizárólag a vételár előre utalással történő megfizetésével vállalkozik.

   2. Online bankkártyás fizetés a Stripe, Inc. és az OTP Simplepay online fizetési rendszerén keresztül

    Az Eladó által nyújtott online bankkártyás fizetési lehetőség, az Ügyfél választásától függően az OTP Simplepay vagy a Stripe, Inc. online fizetési rendszerén keresztül valósul meg.

    Az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó - mint adatkezelő - által a https://lamome.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai – az online bankkártyás fizetés megvalósítása érdekében, a tranzakció lebonyolításának idejére - átadásra kerüljenek a Stripe, Inc. - mint adatfeldolgozó - részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre:
    • név;
    • e-mail cím;
    • számlázási adatok (számlázási név, ország, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó, adószám [cég esetén])
    • szállítási adatok (vezeték- és keresztnév/cégnév, ország, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó, adószám [cég esetén])
  A Stripe, Inc. mint adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Társaság Adatkezelési tájékoztatójában, az alábbi linken ismerhető meg: https://stripe.com/en-hu/privacy

  Az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az OTP Simplepay online fizetési rendszerét veszi igénybe, a tranzakció az OTP Mobil Kft. által kerül lebonyolításra az OTP Simplepay online fizetési rendszerén keresztül, az aktuális biztonsági előírásoknak megfelelően. A fizetési folyamat során a Vásárló az OTP Simplepay oldalára lesz átirányítva, ahol a fizetési tranzakciót végre tudja hajtani.

  Az online fizetés elsődleges feltétele, hogy az Ügyfél fizetésre használni kívánt kártyája ilyen jellegű fizetésre alkalmas legyen, vagyis azt a kártyakibocsátó pénzintézet erre a célra is alkalmas kártyaként bocsássa ki, továbbá, hogy a kártya érvényességi ideje a Felhasználó által megjelölt szállítási/átvételi időpontban még ne járjon le. Ezt az online fizetést megelőzően az online fizetési rendszer ellenőrzi és elutasítja azt a kártyát, amely a fentebbi feltételeknek nem felel meg. A Felhasználónak a fizetéshez meg kell adnia a fizetéshez használni kívánt kártya alábbi adatait: 
    • kártya száma
    • a kártyabirtokos neve
    • a kártya érvényessége
    • a kártya hátoldalán szereplő 3 jegyű biztonsági kód

  A fizetés során beírt adatokat a La Môme International Kft. nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltató, azaz az Otp Mobil Kft. adatvédelmi rendelkezései vonatkoznak ezekre az adatokra.

  Az internetes fizetőfelületre történő átirányítással egyidejűleg a La Môme International Kft. a megrendelés azonosítóját és összegét továbbítja az internetes fizetőfelületet üzemeltető szolgáltatónak (OTP Mobil Kft.-nek), azonban a bankkártya adatait az internetes fizetőfelületet üzemeltető szolgáltató, a La Môme International Kft. nem kezeli. Online bankkártyás fizetés választása esetén az Ügyfél elfogadja, hogy az Eladó az alábbi személyes adatait átadja az internetes fizetőfelületet üzemeltető szolgáltató mint adatkezelő részére: név, az érintett vásárlás időpontja, a megrendelés azonosítója és bruttó összege, valamint ha van, a saját fiókhoz megadott e-mail cím. Az adattovábbítás célja az, hogy az így fizető vásárlók számára ügyfélszolgálati segítségnyújtás álljon rendelkezésre, a tranzakciók visszaigazolhatók legyenek és a felhasználók védelme érdekében csalásmegelőzésre kerüljön sor.

   

  5. Ha az Eladó nem kapja meg a termék(ek) ellenértékét az előzetes fizetési módot választó Ügyféltől (fizetés átutalással, online bankkártyás fizetés), akkor az ügyfélszolgálat kapcsolatba lép az Ügyféllel. Ha az Ügyfél a megrendelés leadását követő 3 (három) napon belül, majd további 2 (két) napon belül nem fizeti meg a vételárat, az Ügyfél megrendelése sikertelennek minősül. Az Ügyfél a megrendelés elküldését nyugtázó üzenet megérkezéséig anélkül is megszüntetheti a megrendelést, hogy az ügyfélszolgálattal kapcsolatba lépne.

  6. Fizetési késedelem esetén, amennyiben az az Ügyfél érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza, az Eladó, fogyasztó esetén a Ptk. 6:48. § (1) bekezdése, vállalkozás esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatot számíthat fel.

  Ezen felül - ha a követelése érvényesítését a jog által biztosított lehetőségek igénybevételével kell biztosítania – az Eladó jogosult a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti mértékű behajtási költségátalányt, valamint az Ügyfél lejárt tartozásának érvényesítése során felmerült valamennyi költséget (pl. ügyvédi munkadíj) követelni az Ügyféltől.

  7. Az értékesített termék(ek) tulajdonjogát az Eladó a teljes vételár megfizetéséig fenntartja, a tulajdonjog csak a teljes vételár megfizetésével száll át az Ügyfélre. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az áru(k) felett rendelkezni (pl. tovább értékesítés, stb.) kizárólag a teljes vételár megfizetését követően jogosult.

  8. A számlával kapcsolatos kifogásait az Ügyfél kizárólag írásban teheti meg. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Webáruház mindenkori terméklistájában, az Adásvételi Szerződésben, a megrendelés visszaigazolásban, a számlában vagy egyéb megállapodásban szereplő vételár az aktuális gyártói árképzés ajánlásának, az Eladó üzletpolitikájának, valamint az Ügyfél és az Eladó áregyeztetésének eredménye.

 • A SZÁLLÍTÁSRA IRÁNYADÓ SZABÁLYOK
 •  

  1. Eladó a Webáruházban megrendelt termékeket, a partner futárszolgálat közreműködésével, az Ügyfél által – megrendelőlapon – megadott szállítási címre szállítja kézbesítés céljából. A termékek kiszállítására kizárólag Magyarország területén van lehetőség.

  2. A termék szállítása az Ügyfélnek díj ellenében történik, kivéve, ha az Adásvételi Szerződés másként rendelkezik. Az Eladó tehát fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben az Ügyfél megrendelésének összértéke elér egy előre meghatározott vételárat, vagy a Weboldalon érvényes promóció keretében, az Ügyfél számára ingyenes szállítást biztosítson.

   Az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a szállítási költség az Eladó partnere által meghatározott díjszabásához igazodik, ezért az időszakonként eltérő mértékű is lehet.

  3. A termékek szállításának módszereivel és a szállítás költségeivel kapcsolatos információk, a weboldal aljára történő görgetéssel, a „Hasznos linkek” felirat alatt, a „Fizetés és szállítás” gombra kattintással, valamint az egyes termékek adatlapján ismerhetők meg.

  4. Eladónak a megrendelt áruk Ügyfél részére történő kézbesítésére 14 (tizennégy) munkanap áll rendelkezésére. Abban az esetben, ha ugyanazon Ügyfél, ugyanazon szállítási cím megjelölésével, egymást követően több megrendelést is lead a Webáruházban azt megelőzően, hogy az első megrendelés előkészítése és futárszolgálat részére történő átadása megtörténik, az Eladó – a szállítás összehangolt végrehajtása érdekében - jogosult a megrendeléseket összevonni és egyben feladni azt az Ügyfél részére. Ebben az esetben a 14 (tizennégy) napos kézbesítési határidő az utolsó beérkező megrendelés napján kezdődik azzal, hogy az Eladó csupán egyetlen megrendelés után számíthat fel szállítási költséget.

  5. A termék adatlapján az Eladónak minden alkalommal fel kell tüntetnie, hogy az adott terméket mennyi idő alatt készíti elő a futárszolgálattal történő szállításra. A VIII/4. pontban meghatározott kézbesítési határidő az alábbi napoktól számítandók:

   1. a vételárnak az Eladó bankszámláján történő jóváírás napjától, átutalásos vagy online bankkártyás fizetés esetén;
   2. az Adásvételi Szerződés megkötésének napjától, ha az Ügyfél az átvételkor történő készpénzes fizetési módot választja.

  6. Az Eladó a megrendelés szerint értékesíteni kívánt árut, amennyiben az raktárkészleten nincsen, az áru gyártójától/forgalmazójától megrendeli és a saját raktárába szállítja. A termék beérkezéséről tájékoztatja az Ügyfelet.

   A szállítási határidőnek a gyártó hibájából történő esetleges meghosszabbodásáért az Eladó felelősséget nem vállal. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ilyen típusú késedelemből eredő esetleges kárát az Eladó nem köteles megtéríteni.

  7. A kárveszély minden esetben a terméknek az Ügyfél, vagy az Ügyfél fuvarozója részére történő átadással száll át az Ügyfélre és ez a dolog minőségi és mennyiségi átvételének időpontja is.

   Az Ügyfél az áru átadásakor az áru mennyiségét és minőségét tételesen köteles ellenőrizni. Az Ügyfél az Eladó által kiállított számlán, a szállítólevélen vagy külön átvételi elismervényen aláírásával igazolja, hogy az árut hiánytalan mennyiségben és megfelelő minőségben átvette, amennyiben ezzel ellentétes, kifejezett kifogás nincsen a dokumentumon. A termék kifogás nélküli átvétele után Eladó utólagosan szállítási sérülésekből adódó reklamációt nem fogad el.

   A hiányos vagy sérült csomagot az Ügyfél nem köteles átvenni, az ilyen állapotú csomagot jogosult a szállítási költség megtérítése nélkül visszaküldeni az Eladó részére.

  8. A fogyasztónak nem minősülő Ügyfél köteles megfelelő személyt biztosítania a csomagküldemény átvételére (cégjegyzésre jogosult tisztségviselő, megfelelő meghatalmazott, alkalmazott, Vevő fuvarozója, stb.). A termék(ek) átvételére megjelölt személy köteles az Eladó partnerének igazolni az áru átvételére való jogosultságát. 

   Felek e körben rögzítik, hogy amennyiben a számlán, a szállítólevélen vagy külön átvételi elismervényen az átvétel igazolásánál az Ügyfél vagy meghatalmazottja aláírása elhelyezésre kerül, úgy a termékeket az Ügyfél részére leszállítottnak tekintik.

  9. Az Eladó a kiszállítás várható időpontjáról, legalább az azt megelőző 3 (három) nappal tájékoztatja az Ügyfelet. Az Eladó által a szállításra megjelölt határidők azonban tájékoztató jellegűek, az abban bekövetkező esetleges csúszásokért, változásokért a Eladót felelősség nem terheli, az Ügyfél kártalanítására nem jogosult.

  10. Felek jogviszonyának fennállása alatt az Ügyfél által az ügyletkötés kapcsán megadott adataiban történt változásokat haladéktalanul, de legfeljebb annak bekövetkezésétől, illetve a tudomásszerzéstől számított 3 (három) napon belül köteles az Eladónak bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő károkat, illetve az ebből eredő késedelem következményeit az Ügyfél maga viseli.

  11. A termékek tulajdonjoga, azok ellenértéke kifizetéséig az Eladót illeti meg. A tévesen szállított áru esetében a visszaszállításról az Eladó, a tévesen megrendelt áru esetében az Ügyfél gondoskodik.

   Az Ügyfél vásárlástól való elállása esetén a termék visszavételére, valamint a vételárának visszatérítésére, kizárólag az Eladó által kiállított számla bemutatásával van lehetőség.

  12. Az Eladónak jogában áll a termék visszavételétől elzárkózni, amennyiben egyedileg megrendelt áruról van szó, és azt az Eladó a kínálatában raktáron nem tartja, illetőleg a termék visszaraktározása esetén a termék újbóli értékesítésére igen csekély esély mutatkozik.

   

 • FOGYASZTÓK SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁSA (ELÁLLÁSI JOG)
 •  

  1. A fogyasztónak minősülő Ügyfél elállási jogának gyakorlására vonatkozó szabályozást, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet, egyebekben pedig a Ptk. tartalmazza.

   A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztó a szerződéstől 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül elállhat. Eladó ugyanakkor a kötelező 14 napos elállási időtartamon túlmenően is biztosít az indokolás nélküli elállásra lehetőséget. Ennek értelmében az Ügyfél, mint fogyasztó a szerződéstől a szerződéskötéstől számított 30 napon belül indokolás nélkül elállhat. A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó a határidő lejárta előtt elküldi az elállási szándékra vonatkozó nyilatkozatát az Eladónak. A fogyasztó bármilyen egyértelmű nyilatkozata, amelyben kifejezi az Adásvételi Szerződés megszüntetésére irányuló szándékát, elállásnak tekintendő. Az elállásról szóló nyilatkozat például elküldhető:

   1. írásban a 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14. ajtó alatti címre (az Eladó székhelyére);
   2. elektronikus formában a shop@lamome.hu e-mail címre.

  2. Az Ügyfél mint fogyasztó elállási joga a termék fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napján kezdődik A fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja már a megrendelés és a kiszállítás közötti időszakban is.

   Az elállás olyan Adásvételi Szerződés esetén, amely több termék adásvételéről rendelkezik, ha az egyes Termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak.

  3. A fogyasztónak minősülő Ügyfél távollévők közötti megállapodástól történő elállása esetén a megállapodást úgy kell tekinteni, hogy az létre sem jött.

  4. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával, illetve a kitöltött visszavásárlási nyilatkozattal együtt visszajuttatni az Eladó (nyilatkozaton megjelölt) székhelyére vagy raktárába. Az Eladó kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú, sértetlen csomagolású, nem használt) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék teljes vételárát megtéríteni. A fogyasztó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben az elállásra nyitva álló 30 (harminc) napon belüli időszakban a termék használatban volt, az Eladó jogosult az amortizáció arányával megegyező összeg visszautalására ajánlatot tenni.

   Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban az Ügyfélnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek az Ügyfelet terhelik. Az Ügyfél ugyanakkor a termék visszaküldésének csak a közvetlen költségét viseli. Az Eladó promóciós akció keretében biztosíthatja az Ügyfél részére, hogy az Eladó a fogyasztó által visszaküldendő termékeket maga veszi át tőle.

  5. Az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

   Ugyanakkor, ha az Ügyfél kifejezetten a Webáruházban elérhető legkevésbé költséges fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

  6. Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Az Ügyfél kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de az Ügyfelet ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

   Az Eladó mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg az Ügyfél a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A fogyasztónak minősülő Ügyfél a jelen szabályzat aláírásával tudomásul veszi, hogy a visszatérítés során az Eladóval szemben késedelmi kamat iránti igényt nem támaszthat, ezen igényéről kifejezetten lemond.

  7. A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére kijelölt személynek átadni, kivéve, ha az Eladó vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha az Ügyfél a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

  8. Az Ügyfél csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az esetlegesen a működés megállapításához szükséges használatot meghaladó értékcsökkenés mértékét meghatározza.

  9. Fogyasztónak minősülő Ügyfél esetén az elállási jog az alábbi megállapodásokkal kapcsolatban nem gyakorolható (ld.: 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdése):

   1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

   2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

   3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

   4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

   5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

   6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

   7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

   8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

   9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

   10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

   11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

   12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

   13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

  10. Az elállási/felmondási jogra vonatkozó további információk, fogyasztónak minősülő Ügyfelek esetében, a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. számú mellékletében találhatóak.

   

 • KELLÉKSZAVATOSSÁGI, JÓTÁLLÁSI JOGOK
 •  

  1. Ha az értékesített termékkel összefüggésben hibás teljesítés történik, az Eladó az Ügyféllel szemben a Ptk. 6:159-6:167. §-ai (kellékszavatosság) és a Ptk. 6:175-6:176. §-ai (jogszavatosság) szerint felel.

  2. A Webáruházban kínált termékekre a gyártó vagy a forgalmazó is vállalhat önkéntes jótállást. Ezen önkéntes jótállás (garancia) részletes feltételeit és időtartamát a jótállást vállaló személy által kibocsátott, és a termékhez mellékelt garanciajegyen kell feltüntetni. A Polgári Törvénykönyv alapján a termékek gyártója termékszavatosság vállalására is köteles.

  3. A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 (egy) év alatt, fogyasztóval kötött szerződés esetén 2 (két) év alatt évül el. A gyártót termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 (két) évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A vásárlást követő 1 (egy) éven belül, a Polgári Törvénykönyv szabályai alapján, az Eladónak az ellenkező bizonyításáig vélelmeznie kell, hogy a termék hibája gyártási eredetű.

  4. Eladó a terméket köteles hibától mentesen átadni az Ügyfélnek. Eladó szavatol azért, hogy az általa forgalmazott termékek minden tekintetben megfelelnek a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak. Amennyiben a termék valamilyen okból az előírásoktól eltér, akkor az Ügyfél köteles azt az Eladó felé az áru átvételét követően haladéktalanul jelezni, annak érdekében, hogy az Eladó a szükséges intézkedéseket meg tudja tenni.

  5. Az Ügyfél minőségi kifogását - írásban - a LaMome International Kft., 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14. ajtó alatti postacímre, vagy e-mailen a shop@lamome.hu címre küldheti el. Ha a kifogás az Eladó által forgalmazott valamely termékre vonatkozik, javasolt az érintett terméket is mellékelni a megkereséshez annak érdekében, hogy az Eladó, a kifogás beérkezése után rövid határidővel megvizsgálhassa azt.

  6. Amennyiben az értékesített termék hibás, az Ügyfél – a Polgári Törvénykönyv fent hivatkozott rendelkezéseiben rögzített fenntartásokkal és elvekkel összhangban – jogosult:

   1. kijavítást vagy kicserélést igényelni, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet; vagy

   2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, - azzal a kivétellel, hogy - a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a vonatkozó jogszabályokban rögzített feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

    A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. Fontos, hogy a fogyasztó és az Eladó közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

  7. Az Eladónak címzett kifogásban javasolt feltüntetni az alábbi információkat:

   1. a panasz tárgyát érintő információk és körülmények, különösen a hiba előfordulásának jellege és időpontja;

   2. a határozott kérelem arra vonatkozóan, hogy az Eladó gondoskodjon arról, hogy a termék megfeleljen az Adásvételi Szerződésnek; az Ügyfél árcsökkentést kér, vagy el kíván állni az Adásvételi Szerződéstől; továbbá

   3. az Ügyfél kapcsolattartási adatai, mely gördülékenyebbé teszi a kifogás kezelését az Eladó számára. (Ezen szempontok mindössze ajánlások, elmaradásuk nem érinti a kifogás elintézését.)

  8. Az Eladó az Ügyfél által közölt, a termék hibájával összefüggő kifogást azonnal, de legkésőbb annak beérkezésének napjától számított 10 (tíz) munkanapon belül köteles kezelni. Amennyiben az Ügyfél a termék kicserélését vagy a hiba kijavítását igényli, vagy a árleszállítást kért és megjelölte az árcsökkenés mértékét (azt az árat, amelyre az árat csökkenteni kívánja), ám az Eladó 10 (tíz) munkanapon belül nem foglal állást a megkereséssel kapcsolatban, az Ügyfél kifogása indokoltnak tekintendő.

  9. Abban az esetben, ha a szavatossági igény érvényesítéséhez, a terméket - annak átvizsgálása céljából – az Eladó részére át kell adni, az Ügyfélnek javasolt felvennie a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

  10. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet értelmében, azon termékek esetében, melyeknek vételára meghaladja a 10.000.- Ft-ot, az Eladó köteles jótállást biztosítani a termékekre fogyasztónak minősülő vásárlói (Ügyfelei) részére. A jótállás időtartama 1-3 évig terjed a termék árától függően, az alábbiak szerint:
   1. 100.000.- Ft vételárig a jótállási idő 1 év;
   2. 100.000.- Ft-250.000.- Ft vételár között a jótállási idő 2 év;
   3. 250.000.- Ft vételár felett a jótállási idő 3 év.

  11. A kötelező jótállás hatálya alá tartozó termékek esetében a jótállás a vásárlás (webáruházban vásárolt termék esetében a termék átadása, átvétele) vagy a beüzemelés napjával kezdődik. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt az Ügyfél a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

  12. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Eladó jótállási, illetve kellék- és termékszavatossági kötelezettsége nem terjed ki olyan termékekre, amelyek meghibásodását a vonatkozó magyar jogszabályok szerint előírt határidőn túl jelentenek be, továbbá azokra a termékekre sem, amelyeknek meghibásodása az Ügyfél felróható magatartására vezethető vissza vagy az előállt hibák a termék rendes elhasználódásának körébe tartoznak.

  13. A fogyasztónak minősülő vásárlókra irányadó, részletes, jótállási és szavatossági szabályok a jelen Általános Szerződési Feltételek 3. számú mellékletében ismerhetőek meg.
 • A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA SORÁN BEKÖVETKEZŐ JOGSÉRTÉSEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK
 •  

  1. Eladó tájékoztatja Ügyfeleit, hogy az általa kínált valamennyi szolgáltatás, termék, valamint a Webáruház felületén elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt állnak, mellyel összefüggésben a szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok az Eladót illetik meg.

   Az Ügyfél, a jelen ÁSZF elfogadásával, tudomásul veszi, hogy a Webáruházban megismerhető tartalom, a Webáruház szolgáltatásainak rendeltetésszerű használatával járó olvasáson, a képernyőn történő megjelenítésen, a megjelenítéssel együtt járó ideiglenes többszörözésen, valamint a személyes, nem-kereskedelmi célból való merevlemezre történő mentésen, illetve a kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az Eladó előzetes, írásbeli engedélyének hiányában.

  2. A Webáruház által nyújtott szolgáltatás kizárólag a hatályos magyar jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az Eladó érdekeinek sérelme nélkül, a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések betartása mellett használható.

   Az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a Webáruház szolgáltatásait a jelen Szabályzat rendelkezéseibe, a hatályos jogszabályokba ütköző vagy egyébként visszaélésszerű módon használja, az Eladó jogosult igénybe venni valamennyi, a hatályos jogszabályok által biztosított lehetőséget az Ügyfél jogsértő magatartásának megszüntetése és a felelősségének megállapítása érdekében.

   

 • A KIFOGÁSOK ÉS IGÉNYEK BÍRÓSÁGON KÍVÜLI RENDEZÉSÉNEK MÓDJA, PANASZKEZELÉS
 •  

  1. Az Ügyfél a Webáruházon keresztül megvásárolt termék minőségével vagy az Eladó szolgáltatásával kapcsolatos panaszát az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
   1. Székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14. ajtó
   2. Ügyfélszolgálat címe: 1015 Budapest Szabó Ilonka u. 10.
   3. E-mail: shop@lamome.hu
   4. Telefonszám: +36 30 471 3926

  2. Az Ügyfél által telefonon bejelentett szóbeli panaszt az Eladó azonnal kivizsgálja, és amennyiben a panasz jellege ezt lehetővé teszi, intézkedik is a visszásság orvoslása érdekében.

   Amennyiben a panasz jellege az azonnali kivizsgálást és a probléma azonnali megoldását nem teszi lehetővé, illetve, ha az Ügyfél nem ért egyet a panaszkezelés módjával, abban az esetben az Eladó a bejelentett panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A panaszról készült jegyzőkönyvben többek között az alábbiak kerülnek rögzítésre:
   • a panaszt bejelentő személy adatai (neve, lakcíme);
   • a panaszt bejelentő személy elérhetőségei (kézbesítési cím, telefonszám, e-mail);
   • a bejelentett panasz egyedi azonosító száma;
   • a bejelentett panasz jellege és a visszásság részletes leírása;
   • az arról szóló tájékoztatás, hogy a bejelentett panasz kivizsgálására az Eladónak 30 (harminc) naptári áll rendelkezésére.

  3. A panaszok felülvizsgálata és a kártérítési követelések érvényesítése bíróságon kívüli módjainak alkalmazása önkéntes alapon történik. Az Eladó nyilatkozatát a fogyasztói vitás kérdések megoldásának ügyében folytatott eljárásban való részvétel elfogadására vagy elutasítására vonatkozóan az Eladó írásban, papír alapon vagy elektronikus levél (e-mail) útján teszi meg, amennyiben az Ügyfél által benyújtott minőségi kifogás következtében a vitás kérdés nem oldódott meg.

  4. Amennyiben az Eladó szolgáltatásával kapcsolatban bejelentett kifogás a fenti határidőn belül nem kerül kivizsgálásra, az elutasításra kerül, vagy amennyiben a fogyasztónak minősülő Ügyfél nem ért egyet az Eladó panaszkezelésének módjával, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez fordulhat.

   Az illetékes békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó (Ügyfél) és az Eladó közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 18-37/A. §-ai tartalmazzák.

  5. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, mely lehetőséget biztosít a fogyasztónak minősülő Ügyfelek és az Eladó (kereskedő) számára egyaránt, hogy az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők közötti fogyasztói jogvitát online felületen kíséreljék meg rendezni egymással. 

   A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre (Eladó), amennyiben közte és a fogyasztó (Ügyfél) között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.

   Az online vitarendezési platform az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érhető el:
   https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU.

  6. A fogyasztónak minősülő Ügyfél kifogásainak bíróságon kívüli rendezésével kapcsolatos lehetőségekről további tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken olvasható:

   

 • FELELŐSSÉG A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATÁÉRT
 •  

  1. Az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy az Eladó a Webáruház üzemeltetése során nem vállal felelősséget olyan hibákért, melyek rajta kívül álló ok(ok)ra vezethetőek vissza. E körbe tartozik kifejezetten (de nem kizárólagosan):
   • az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás, kimaradás, leállás vagy szünet;
   • a harmadik személyek által elhelyezett romboló programok (pl. vírusok, férgek, makrók, hacker támadások); stb.

  2. Az Ügyfél tudomásul veszi és elismeri, hogy a Webáruház használata során az általa közölt információk hiányosságáért, illetve a hibásan megadott adatok kezeléséből adódó esetleges negatív következményekért (károkért) az Eladó tartozik felelősséggel.

  3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Webáruház harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató elérhetőségeket (linkeket) tartalmaz, mely weboldalak tartalmára az Eladó ellenőrzése nem terjed ki, azokért felelősséget nem vállal. Eladó rögzíti, hogy amennyiben tudomást szerez arról, hogy az általa – saját Webáruházában - elérhetővé tett weboldal, valamint annak tartalma harmadik személy jogát vagy a hatályos magyar jogszabályokat sérti, az érintett weboldal elérhetőségét tartalmazó linket haladéktalanul eltávolítja a saját felületéről.

  4. Az Ügyfél tudomásul veszi és elismeri továbbá azt is, hogy a Webáruház használata során tanúsított magatartásáért kizárólag ő maga tartozik felelősséggel. Erre tekintettel, az Eladó kizár mindennemű felelősségvállalást az Ügyfél magatartásával összefüggésben felmerült vagyoni és nem vagyoni kár, illetve jogsérelem bekövetkezéséért.

   E körben az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság az Eladóval szemben olyan igényt támaszt, amely az Ügyfél magatartására vezethető vissza (annak következménye), az ügyben érintett Ügyfél köteles megtéríteni az Eladónak minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely az Eladót az Ügyfél jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

   

 • AZ ÜGYFÉL SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELME
 •  

  1. A Webáruházban történő regisztrációval, valamint a Webáruházban megrendelés leadásával az Eladó az Ügyfél személyes adatainak adatkezelőjévé válik.

  2. A személyes adatok nyilvánosságra hozatala önkéntes, ugyanakkor a vásárláskor kiállítandó számla létrehozásához, a meghatározott elektronikus szolgáltatások igénybevételéhez, valamint az Adásvételi szerződés megkötéséhez nélkülözhetetlen.

  3. Az Eladó az adatkezelése során köteles megtenni a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket a kezelt személyes adatok védelmének biztosítása érdekében.

  4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Eladó az Ügyfél Webáruházban folytatott tevékenysége alapján megszerzett személyes adatait a Webáruház megfelelő működtetése, az általa forgalmazott termékek értékesítése, valamint az Ügyfél kifogástalan kiszolgálása céljából kezeli. Az Eladó adatkezelésére vonatkozó szabályok a Webáruház felületén, annak legaljára görgetve, a „Hasznos linkek” menüpont alatt található „Adatvédelmi tájékoztató” gombra kattintással ismerhetők meg.

   

 • A FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEKRE IRÁNYADÓ RENDELKEZÉSEK
 •  

  1. Az ÁSZF jelen pontjában foglalt rendelkezések kizárólag a fogyasztónak nem minősülő Ügyfelekre érvényesek.

   A jelen Szabályzat azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk., vagy más jogszabály, így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel [Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont és Fgytv. 2. § a) pont] kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő Ügyfél esetén az Eladó nem köteles figyelembe venni.

  2. Az Eladó indoklás nélkül elállhat a fogyasztónak nem minősülő Ügyféllel kötött Adásvételi Szerződéstől, az annak megkötésétől számított 14 (tizennégy) napon belül, mely eladói jognyilatkozatból eredően a fogyasztónak nem minősülő Ügyfél semmilyen igényt nem támaszthat az Eladóval szemben.

  3. A fogyasztónak nem minősülő Ügyfél a jelen Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a termékhez kapcsolódó előnyök és terhek, valamint kárveszélyviselés kockázata (ideértve a termék elvesztését és a károsodását is) a terméknek a fuvarozó részére történő átadással száll át a fogyasztónak nem minősülő Ügyfélre. Ebből következően, a termék szállításra történő átadásától az Ügyfélnek történő kézbesítésig terjedő időben az Eladó nem vállal felelősséget a termék elvesztéséért, meghibásodásáért vagy károsodásáért, továbbá a küldemény szállítása során előforduló késedelemért.

  4. A fogyasztónak nem minősülő Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy az Eladó (ideértve alkalmazottait, képviselőit és a teljesítése során igénybe vett közreműködőket is) nem vállal felelősséget az Ügyfél oldalán bekövetkezett kárért (beleértve az elmaradt hasznot is), kivéve, ha a kárt szándékosan okozták, vagy ha a károkozás az emberi életet, testi épséget vagy az egészséget veszélyeztette, érintette.

  5. Eladó és a fogyasztónak nem minősülő Ügyfél megállapodnak abban, hogy az Eladó esetleges kártérítési felelőssége, az összes követelés tekintetében együttesen a megkötött Adásvételi Szerződés szerint kifizetett vételárnak és a szállítással felmerülő költségeknek megfelelő mértékű összegre, de legfeljebb 250.- EUR összegre korlátozódik.

  6. A jelen Szabályzat értelmében az Eladó és a fogyasztónak nem minősülő Ügyfél között felmerülő valamennyi jogvita rendezésére a felek kölcsönösen alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetőleg, a pertárgy értékétől függően, a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

   

 • VEGYES RENDELKEZÉSEK
 •  

  1. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének napja: 2023. május 1.

  2. Az Eladó, a következő jelentős okok legalább egyikének bekövetkezése esetén (kivéve az ÁSZF XV. pontját, amely a fogyasztónak nem minősülő Ügyfelekre vonatkozik), jogosult megváltoztatni a jelen Szabályzat rendelkezéseit:

   • a termékek eladására vagy az Eladó által nyújtott elektronikus szolgáltatásokra irányadó jogszabályok olyan mértékű megváltozása, amely kihatással van az Eladó és az Ügyfél által kötött megállapodásban meghatározott kölcsönös jogokat és kötelezettségeket érintő rendelkezésekre, vagy a fenti rendelkezések értelmezése a bírósági ítéletek, határozatok vagy ajánlások eredményeképpen megváltozik;

   • a szolgáltatásnyújtás módjának kizárólag technikai okokból történő megváltoztatása (különösen a jelen Szabályzatban megjelölt műszaki követelmények frissítése);

   • az ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtásának vagy hatályának oly módon történő megváltoztatása, hogy az Eladó új szolgáltatásokat vezet be, illetve megváltoztatja vagy visszavonja a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó meglévő funkciókat vagy szolgáltatásokat.

  3. A jelen ÁSZF rendelkezéseinek megváltoztatása esetén az Eladó előzetesen közzéteszi a Webáruház felületén a módosított Szabályzat egységes szövegét, valamint azt elküldi az Ügyfélnek a regisztráció során megadott e-mail címére. Az ÁSZF megváltoztatásáról szóló elektronikus levelet az Ügyfél az elektronikus szolgáltatások megváltoztatásával kapcsolatos megfelelő tájékoztatásként fogadja el, amely lehetővé teszi számára, hogy megismerhesse a módosított Szabályzat egységes tartalmát. Ha az Eladó nem rendelkezik az Ügyfél e-mail címével, a Szabályzat módosításáról szóló tájékoztatást a Webáruház felületén keresztül közli az Ügyféllel.

   A módosított ÁSZF egységes szövege, a változtatásról szóló értesítés elküldésétől számított 15 (tizenötödik) napon lép hatályba. Azon Ügyfelek, akik az Eladóval kötött szolgáltatási szerződésüket és fiókjukat – a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megváltoztatására tekintettel – a továbbiakban nem kívánják fenntartani, az ÁSZF-módosításról szóló értesítéstől számított 14 (tizennégy) napon belül jogosultak azt felmondani, megszüntetni.

  4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok irányadóak, így különösen:
   • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
   • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
   • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CVL. törvény;
   • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet.

  5. A jelen Általános Szerződési Feltételekhez a fogyasztónak minősülő vásárlókkal kapcsolatos egyes jogokról és kötelezettségekről való tájékoztatás céljából a következő mellékletek kapcsolódnak:
   1. számú melléklet: Elállási/Felmondási mintatájékoztató
   2. számú melléklet: Elállási/felmondási nyilatkozat
   3. számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató
  Felek kijelentik, hogy a jelen Szabályzatban foglaltakat megismerték, megértették és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

   

  Kelt: 2023. szeptember. 01.


  a LaMome International Kft. képviseletében:
  Czire Zsuzsanna ügyvezető